Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Logo Szkoła Podstawowa w Szynwałdzie

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Armii Krajowej w Szynwałdzie

33-158 Szynwałd 11, tel. 14 674 20 10

e-mail: szkolaszynwald@sp1szyn.pl

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szkolaszynwald.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.
  W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Stronę można obsługiwać przy pomocy standardowych skrótów klawiaturowych dostępnych w przeglądarce: Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Enter - uaktywnia odnośnik.

Dostępny jest dodatkowy skrót klawiaturowy: CTRL+U - uruchamiający widget opcji dostępności

Udogodnienia

Serwis wyposażony został w dodatkowy widget z możliwością wyboru opcji ułatwień dostępu

Są to m.in opcje:

 • zwiększania kontrastu
 • podświetlenia linków
 • zwiększenia rozmiaru czcionki
 • zwiększenia odstępu między tekstami
 • zwiększenia czytelności czcionek
 • powiększenia kursora
 • zatrzymania animacji (jeśli występują)
 • wyświetlania podpowiedzi po najechaniu na elementy

Strona posiada również:

 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • mapę strony

Dodatkowo przy obsłudze strony klawiaturą, dodano opcje przejścia w konkretne sekcje danej podstrony (z pominięciem sekcji nawigacji).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Piotrowska edigorr1@gmail.com . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 67 42 010. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dojazd do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie –  do szkoły można dotrzeć drogą powiatową nr 1367k.

W odległości  ok. 100 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy.

Komunikacja autobusowa (prywatni przewoźnicy) – brak autobusów niskopodłogowych.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejścia nie są przystosowane dla niepełnosprawnych.

Dostępność parkingu

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szynwałdzie posiada parking ogólnodostępny.

Dostępność toalety

Toaleta znajduje się na parterze budynku, nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku.

Istnieje możliwość pomocy niepełnosprawnym, w tym celu należy zadzwonić do sekretariatu szkoły pod numer 14 6742010 lub wysłać e-maila na adres spgszyn1@poczta.onet.pl

Utrudnienia:

Brak windy.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku trudności w dotarciu interesanta na I piętro instytucji, istnieje możliwość zejścia pracownika szkoły na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.